Tus Noticias de La Safor

Oliva convoca deu places per a la Policía Local

Vehicle Policia Local Oliva

El Butlletí Oficial de la Província de València va publicar el passat dia 17 de juliol l'edicte de l'Ajuntament d'Oliva anunciant la convocatòria per a la selecció i provisió de deu places d'agents de la Policia Local d'Oliva per torn lliure. Després de les jubilacions, malalties, etc són moltes les vacants que presenta la policia local olivana que es pretenen cobrir amb aquest procés obert.
Per resolució de l'alcaldia, en data 28 de juny de 2019, van ser aprovades la convocatòria i les bases reguladores que han de regir les proves per a la selecció i provisió de les deu places d'agents de policia local d'administració especial per torn lliure, per mitjà del sistema d'oposició.
El termini de presentació d'instàncies conclourà vint dies naturals comptats des del següent de la publicació en extracte de la convocatòria en el BOE. Els successius anuncis seran publicats únicament en la pàgina web i en el tauler d'anuncis del propi Ajuntament d'Oliva.
Segons l'objecte de la convocatòria es tracta de cobrir vacants en la plantilla de policies locals de l'Ajuntament d'Oliva, com a funcionaris de carrera, cobrint-se vuit d'elles pel torn lliure, mitjançant el sistema d'oposició lliure i altres dues pel torn de mobilitat, mitjançant concurs. El nombre de places de torn lliure podrà augmentar-se amb les vacants que es produeixin amb anterioritat a la celebració de les proves selectives, o pendents d'incloure en l'oferta d'ocupació pública.
Tenint en compte la legislació vigent i el Pla d'Igualtat per a empleades i empleats de l'Ajuntament d'Oliva, i atès que en aquest Ajuntament el nombre de dones no aconsegueix el 40% de la plantilla de la policia local, es reserva el 30% de les places per a dones, és a dir dues places de torn lliure i una per al torn de mobilitat.
Les places que en el torn de mobilitat quedessin desertes, incrementaran les vacants a cobrir pel torn lliure. En aquest supòsit de places desertes en el torn de mobilitat, s'incrementarà la reserva per a dones del torn lliure en la mesura en què no s'hagués aconseguit el contingent previst per a aquestes en el torn de mobilitat.
Entre els requisits per al torn lliure es demana tenir la nacionalitat espanyola, estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o equivalent. No patir malaltia o defecte físic algun que impedeixi l'acompliment de les funcions a realitzar. Tenir complerts els 18 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa, no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, mancar d'antecedents penals per delictes dolosos o tenir-los cancel·lats i estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A, que permeti la conducció de motocicletes amb una potència que no sobrepassi els 25KW o una relació potencia/pes no superior a 0,16Kw/Kg, i comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
TNS
Oliva
Noticias Institucionales

CONTACTA

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Copyright © 2015 TUS NOTICIAS DE LA SAFOR Copyright © 2015 GRUPOTN